Główne nurty tematyczne


Na Wschód i ze Wschodu

Kryzys Unii Europejskiej i rola wschodniej flanki Wspólnoty. Chroniczny konflikt na Wschodzie – zamierzone i niezamierzone skutki wzajemnych sankcji polityczno-gospodarczych. Surowce jako groźba i broń – nadal skuteczne? Polska, Ukraina i Białoruś – stan relacji (także z innymi krajami byłej WNP). W jakim stopniu ograniczenie naszego eksportu do Rosji zniwelowała aktywność na innych rynkach (UE, Afryka, Daleki Wschód). Polska Wschodnia wobec stanu niepewności: wspólne, infrastrukturalne przedsięwzięcia transgraniczne, współpraca regionów przygranicznych, eksport i inwestycje zagraniczne.

Gospodarcza aktywność wschodnich województw. Notowania

Polska Wschodnia na gospodarczej mapie kraju: przewagi, niedomogi, perspektywy. Na co warto stawiać – inteligentne specjalizacje z perspektywy czasu. Klimat dla inwestycji. Postęp w infrastrukturze. Klastry i specjalne strefy ekonomiczne – spełnione nadzieje? Turystyka jako zyskowny, ale wciąż jeszcze niewykorzystany „przemysł” na wschodnich połaciach Polski. Kłopoty i sukcesy w trójkącie samorządy-administracja państwowa-biznes. Przemiany społeczne, demografia, fluktuacje rynku pracy.

Odpowiedzialny rozwój i Polska Wschodnia. Inwestycje

Nowa strategia społeczno-gospodarcza państwa i jej wpływ na rozwój wschodnich regionów kraju. Cele i spodziewane efekty. Wyrównywać szanse: co to znaczy w praktyce? Wzmacnianie atutów Polski Wschodniej – analiza projektów. Deklarowana zmiana w rozdziale unijnych funduszy z nowej perspektywy jako akcelerator prorozwojowych zmian. Obraz wschodniej Polski po roku 2020-25, czyli próba prognozy.

Innowacje. Start-upy. Nowoczesność – ale jaka?

Innowacyjność w makroregionie wschodnim. Wzajemne oddziaływanie nauki i biznesu – jak było, co zmienić, jak będzie. Rola ośrodków akademickich i naukowo-badawczych w innowacyjnym skoku. Apetyt na nowoczesność wiodących gałęzi gospodarki Polski Wschodniej (w tym absorpcja rozwiązań i finansowanie start-upów). Pomysł to za mało – jak mnożyć start-upy, które warto komercjalizować? Rola innowacyjnych inicjatyw w przemianach na lokalnym rynku zatrudnienia.

Zgłoś swoją propozycje agendy