Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego


SESJE PLENARNE

15 lat w Unii Europejskiej

 • Co daje członkostwo w strukturach unijnych? Doświadczenia Polski, krajów bałtyckich i Słowacji
 • W poszukiwaniu nowej Europy. Potrzeba świeżego spojrzenia
 • Po eurowyborach – układ sił, przewidywania i projekcje
 • Europa wobec protekcjonizmu, barier i ograniczeń w handlu
 • Wschodnie sąsiedztwo w nowej Europie. Szanse i zagrożenia dla Polski i krajów bałtyckich
 • Jak przyszły budżet Unii odpowie na socjalne wyzwania i oczekiwania? 
 • Piętnastolecie Polski Wschodniej – bilans zmian. Rola wsparcia z Unii Europejskiej

Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości

 • Wykorzystanie środków UE – próba bilansu
 • Kształt, zasięgi i ewentualne rozszerzenie programu „Polska Wschodnia”
 • Wpływ wielkich inwestycji infrastrukturalnych północ-południe na rozwój regionu
 • Modele rozwoju, modele wsparcia. Obszary metropolitalne i niezurbanizowane Polski Wschodniej
 • Najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej
 • Rola samorządów w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego

TEMATYKA SESJI

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce

 • Czynniki determinujące lokalizację BIZ w Polsce
 • Polska Wschodnia w oczach inwestorów zagranicznych
 • Relacje samorząd-inwestor zagraniczny
 • Różnice kulturowe, problemy formalnoprawne, system podatkowy
 • Perspektywy napływu BIZ do Polski
 • Doświadczenia inwestorów zagranicznych

Scena start-upowa Polski Wschodniej

 • Skuteczne narzędzia wdrażania rozwiązań start-upowych. Ryzyka i zagrożenia
 • Sukces start-upów i co dalej? W poszukiwaniu uniwersalnej formuły
 • Możliwości wsparcia start-upów przez lokalne instytucje
 • Trendy i kierunki rozwoju młodej przedsiębiorczości w Polsce
 • Start-upy i inwestorzy. Ryzyko utraty niezależności a szanse na rozwój 
 • Innowacje jako wsparcie i alternatywa dla rolnictwa. Start-upy na wsi?

Suchy Port na Euroazjatyckim szlaku transportowym

 • Transport i infrastruktura logistyczna na linii Europa-Azja
 • Polska Wschodnia na globalnej mapie handlowej – jak wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury?
 • Nowy Jedwabny Szlak. Doświadczenia, perspektywy, ograniczenia
 • Podlaskie – suchy port na europejsko-azjatyckim szlaku
 • Renesans kolei i rozwój transportu multimodalnego. Nowe technologie w centrach logistycznych  

Nowe trendy na rynku żywności

 • Dokąd zmierza rynek? Milenialsi, wzrost zamożności społeczeństw, rozwój technologii cyfrowych. Preferencje świadomych konsumentów
 • Na karuzeli trendów. Nowa oferta producentów żywności
 • Żywność wysokiej jakości, superfood, produkty nieprzetworzone i naturalne
 • Strategie marketingowe, konfekcjonowanie i dystrybucja a styl życia. Znane marki w nowej odsłonie

Biznes i nauka

 • Potencjał i konkurencyjność uczelni Polski Wschodniej. Wiodące specjalności
 • Nauka we współpracy z biznesem – dużym i mniejszym, rodzimym i zagranicznym
 • Komercjalizacja badań, modele współpracy z firmami. Rola spółek spin-off i spin-out
 • Nauka i pracodawcy w dialogu na rzecz jakości kształcenia i rynku pracy
 • Konstytucja dla Nauki i inne reformy – rola w systemie kształcenia, komercjalizacji badań i innowacyjności w ocenie naukowców-praktyków 
 • Sieć Uniwersytetów Polski Wschodniej?

Cyfryzacja i nowe technologie

 • Technologie, które zmieniają świat. IV rewolucja przemysłowa jako suma szans i zagrożeń
 • Transformacja cyfrowa wyzwaniem dla firm 
 • Industry 4.0 – dostępne technologie i uwarunkowania wdrożeń
 • Nowe narzędzia w biznesie – e-commerce, 5G, sieci szerokopasmowe
 • Przestępczość i zagrożenia w cyberprzestrzeni – poznać, chronić, zapobiegać

Branża IT – Puszcza Krzemowa

 • Branża komunikacyjno-informatyczna (ICT) w strategiach rozwojowych i realiach gospodarczych Polski Wschodniej
 • Dotychczasowe osiągnięcia i wschodzące ośrodki IT w makroregionie Polski Wschodniej
 • Warunki rozwoju sektora. Czego oczekuje sektor IT?
 • System wsparcia lokalnego i centralnego. Inwestorzy, inkubatory, akceleratory, klastry, parki technologiczne
 • „Puszcza Krzemowa” jako przykład kompleksowych działań kreujących środowisko dla kreatywnego biznesu opartego na technologiach IT

Logistyka i transgraniczne inwestycje infrastrukturalne

 • Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków drogowych i kolejowych
 • Duże projekty infrastrukturalne – koncepcje, realia współpracy, perspektywy, miejsce w polityce transportowej UE
 • Via Carpatia – droga, która połączy Morze Egejskie z Morzem Czarnym, Adriatykiem i basenem Morza Bałtyckiego
 • Kolej na Wschód, czyli Rail Baltica. Stan zaawansowania
 • Łącząc Europę Zachodnią z krajami nadbałtyckimi – Via Baltica

Przyszłość rynku spożywczego. Teraz innowacje!

 • Branża rolno-spożywcza w Polsce Wschodniej. Atuty i konkurencyjność dziś i jutro
 • Jak zwiększyć eksport żywności? Kto zastąpi Rosję? W poszukiwaniu nowych rynków, produktów, modeli biznesowych
 • Automatyzacja i cyfryzacja. Inwestycje w technologie i ich efekty. Dolina Rolnicza 4.0
 • Połączenie naturalności i tradycji z nowoczesnością w przemyśle spożywczym
 • Rodzinne firmy spożywcze. Czy pokolenie młodych przedsiębiorców zrewolucjonizuje rynek?
 • Zagraniczne inwestycje w przemyśle spożywczym – zagrożenie czy szansa?  

Energia w samorządzie

 • Energetyka we wsiach i małych miastach. Programy unijne jako forma walki z wykluczeniem i niską emisją
 • Programy poprawiające efektywność energetyczną i ich beneficjenci. Termomodernizacje
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Kogeneracja, geotermia, ciepło systemowe. Na co postawią samorządy?
 • Możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem energią

Inwestycje samorządowe i ich finansowanie

 • Trudniejsze fundusze – środki UE wczoraj, dziś, jutro
 • Alternatywne wobec unijnych narzędzia finansowania inwestycji. Modele, montaże, partnerzy
 • Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych
 • Koniec inwestycji, czyli początek kłopotów? Zarządzanie drogami w regionie

Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

 • Stan i przyszłość programów współpracy transgranicznej
 • Współpraca gospodarcza Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją. Spojrzenie z obu stron granicy. Specjalne strefy inwestycyjne
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polska Wschodnia”. Wykorzystanie środków z programów współpracy
 • Regionalne Inteligentne Specjalizacje jako priorytet współpracy transgranicznej
 • Wschodnia granica Polski granicą UE. Współpraca na linii samorząd-rząd-Frontex (UE)

Rynek pracy

 • Wyzwania współczesnego rynku pracy – nowe zawody, nowe technologie, demografia
 • Zawody deficytowe – kogo brakuje na rynku pracy w Polsce Wschodniej
 • Szkolnictwo zawodowe odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Oczekiwania i zaangażowanie pracodawców
 • Elastyczność na rynku pracy jako odpowiedź na zmiany – modny trend czy konieczność?
 • Kodeks pracy i nowa polityka migracyjna – kiedy nowe rozwiązania?
 • Urzędy pracy w nowej rzeczywistości rynkowej. Ich rola w Polsce Wschodniej

Finansowanie, organizacja, kadry – kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia

 • Dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia w ramach ustawy „6 procent” do 2024 roku – w jakich zakresach świadczeń potrzebne najbardziej? 
 • Struktura lecznictwa w regionach Polski Wschodniej 
 • Liczba szpitali, oddziałów, przeznaczenie i wykorzystanie łóżek a racjonalne wydatkowanie środków; co zmieniać w organizacji lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego?
 • Rola i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia; czy kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są należycie wykorzystane?
 • Finansowanie podmiotów w sieci szpitali. Możliwości zbilansowania placówek w ramach ryczałtu; udział wynagrodzeń w kosztach
 • Sytuacja na rynku kadr medycznych i jej wpływ na funkcjonowanie lecznictwa w regionach – jakie prognozy?

Fundusze unijne po roku 2020

 • Wykorzystanie funduszy rozwojowych UE wyzwaniem dla regionu. Sukcesy i niedostatki programów regionalnych
 • Mechanizmy wsparcia w ramach programów unijnych po roku 2020. Perspektywy dla Polski Wschodniej
 • Co się zmieni? Środki zwrotne, sposoby i możliwości ich wykorzystania. Priorytetowe kierunki inwestowania
 • Finansowanie współpracy terytorialnej z programów UE – możliwości, potrzeby, potencjalne efekty
 • Edukacja i nowe kompetencje. Uczelnie a „miękkie“ projekty regionalne

Odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej

 • Zielone światło? Regulacyjne ramy energetyki rozproszonej i prosumenckiej
 • Klastry energii – czy to się sprawdza?
 • Boom inwestycyjny w fotowoltaice. Przyczyny, przebieg, efekty
 • Biogazownie, biomasa, energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych – stracony potencjał?
 • OZE drogą do niezależności energetycznej samorządów

Klimat dla inwestora

 • Sztuka zachęcania. Atrakcyjny dla inwestora – co to oznacza? 
 • Samorząd partnerem biznesu. Czego oczekują firmy, co dostają?
 • Tereny, infrastruktura, komunikacja – oferta miast i obszarów słabiej zurbanizowanych
 • Multimodalne centrum transportowe na Podlasiu. Z inwestorem dla inwestora
 • Rynek pracy – jakie zasoby, jaka przyszłość
 • Lokalne regulacje i zachęty dla inwestorów
 • Rola SSE i klastrów w makroregionie. Lokalni liderzy, środowisko i współpraca 

Firmy rodzinne 

 • Czas na nowe pokolenie. Biznes w obliczu zmian
 • Proces przekazywania władzy w firmie rodzinnej. Zagrożenia i ryzyka
 • Prawo, które ułatwia sukcesję. Sprawdzone rozwiązania?
 • Scenariusze sukcesji. Nowe modele zarządzania. Rola inwestorów zewnętrznych
 • Specyfika firm rodzinnych a pozyskiwanie nowych kadr

Globalizacja, ekspansja, współpraca

 • Firmy z Polski Wschodniej na światowych rynkach – dokonania, praktyka, ambicje 
 • Strategie wchodzenia na obce rynki. Wiodące branże, specjalności, liderzy
 • Dostępne narzędzia wsparcia ekspansji gospodarczej i ich wykorzystanie

Czas na zielony biznes

 • Ekologia – czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój jako ofensywny trend w gospodarce.
 • Presja przepisów i konsumentów
 • Branża energetyki odnawialnej w Polsce Wschodniej – produkcja i usługi
 • Technologie w gospodarowaniu odpadami. Idea gospodarki cyrkularnej (GOZ)
 • Po pierwsze monitoring. Narzędzia techniczne w służbie ochrony środowiska
 • Ekobudownictwo, termomodernizacje, efektywność energetyczna – szansa dla sektora
 • Zdrowe, bo naturalne. Produkty certyfikowane w przemyśle spożywczym

Mediacje i arbitraż

 • Mediacje gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom
 • Zastosowanie klauzuli mediacyjnych w obrocie gospodarczym
 • Rola Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Znaczenie ugody zawartej w ramach postępowania mediacyjnego
 • Edukacja na rzecz kompromisowych i nowatorskich sposobów załatwiania sporów
 • Mediacje a reforma wymiaru sprawiedliwości

Dialog społeczny w przestrzeni publicznej

 • 4 lata funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
 • Jak i kogo słuchać, aby dialog był skuteczny?
 • Efektywność i plany na przyszłość
 • Nieoceniona rola WRDS w kształtowaniu przestrzeni publicznej

Strategie w rozwoju regionów

 • Realny wpływ strategii na kształt polityki regionalnej i jakość życia mieszkańców
 • Czy/w jaki sposób strategiczne zapisy stymulują wzrost gospodarczy?
 • Do kogo, dla kogo, po co – adresaci o użyteczności strategii
 • Nowe uwarunkowania i nowe kierunki rozwoju województw
 • Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.