O Kongresie


Pierwsza edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w roku 2014 dowiodła, jak duża jest potrzeba debaty o przyszłości wschodniego makroregionu Polski.

Kongres okazał się udanym przedsięwzięciem, co zostało potwierdzone udziałem prestiżowych Gości, uznaniem Uczestników, a przede wszystkim zestawem ciekawych wniosków i rekomendacji.

Wydarzenie zyskało szeroki i pozytywny przekaz medialny o dużym znaczeniu dla promowania atrakcyjności inwestycyjnej wschodnich regionów kraju. Jako organizatorzy zyskaliśmy unikatowe w skali kraju kompetencje i doświadczenie.

Efekty pierwszego Kongresu, ale także zmiany zachodzące wokół nas, dynamika sceny politycznej, nowe czynniki kształtujące sytuację w gospodarce – wszystko to skłania nas do podjęcia wspólnie z naszymi Partnerami wysiłku zorganizowania II Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 24-25 września br.

Problematyce wschodniej konsekwentnie nadajemy dwa uzupełniające się znaczenia: hasło „Wschód” to dla nas z jednej strony Polska wschodnia z jej specyfiką, problemami i potencjałem rozwojowym, w drugim rozumieniu – relacje polityczne i gospodarcze między Unią Europejską Polska i wschodnią Europą.

W proponowanym zakresie tematycznym tegorocznego Kongresu koncentrujemy się na tematach kluczowych dla przyszłości i dla rozwoju gospodarczego Polski wschodniej, nie pomijając żadnej ważnej dziedziny. Przy takim założeniu zakres tematyczny Kongresu musi być szeroki. 

Agenda II Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmuje zarówno problematykę geopolitycznych uwarunkowań stanu i perspektyw gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej czy znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, jak i szczegółowe analizy ważnych obszarów gospodarki – energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki czy hotelarstwa.

Przewidujemy, że II Wschodni Kongres Gospodarczy zgromadzi w Białymstoku ponad tysiąc Gości – polityków z regionu, kraju i Europy, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm,  ekspertów i naukowców.