Zakres tematyczny


Wschodni Kongres Gospodarczy – Partnerstwo dla rozwoju

Białystok, 18-19 września 2014 r.

(Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku)

 

Wstępny zakres tematyczny

18 września

SESJA INAUGURACYJNA

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie kongresu

9.00-11.00

Nowoczesna granica – wsparcie dla wymiany handlowej ze Wschodem

 • Wschodnia granica Polski wschodnią granicą Unii Europejskiej – bilans i wyzwania
 • Nowe rozwiązania służące usprawnieniu odprawy ludzi i towarów na granicy
 • Czy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pomóc w usprawnianiu granicy?
 • Mały ruch graniczny – tylko wymiana handlowa i turystyka czy zbliżanie społeczeństw?
 • Modelowe przejście graniczne – czy to możliwe? Doświadczenia różnych krajów
 • Współpraca międzynarodowa w celu rozwiązywania problemów ruchu granicznego

 

18 września, 11.30-13.00

Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej

 • Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty, doświadczenia, przykłady
 • Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej – zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk
 • Rozbudowa przejść granicznych jako element pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej

 

18 września, 11.30-13.00

Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego. Ekspansja polskich firm/eksporterów na rynki odlegle. Preferowane kierunki i plany polskich przedsiębiorców

 • Wpływ czynników politycznych na zmiany w kierunkach polskiego eksportu. Spadek eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Działalność eksportowa i inwestycyjna w warunkach niestabilności politycznej. Metody ograniczania ryzyka
 • Mechanizmy wsparcia eksporterów przez administrację państwową. Dostępne narzędzia i procedury. Oczekiwania przedsiębiorców
 • Decentralizacja promocji eksportu (rodzaje wsparcia ze strony regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów)

 

18 września, 11.30-13.00

Energetyka w Polsce Wschodniej

 • Stan i możliwości rozwoju energetyki wytwórczej w województwach Polski Wschodniej
 • Sytuacja energetyczna w rejonach słabo zurbanizowanych. Stan infrastruktury sieciowej – związane z tym problemy i plany
 • Planowane i realizowane inwestycje energetyczne w Polsce Wschodniej
 • Potencjalni inwestorzy i źródła finansowania projektów

 

18 września, 11.30-13.00

Inwestycje i rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 

 • Jak programować prorozwojowe inwestycje w gminach, miastach i regionach? Projekty podnoszące atrakcyjność inwestycyjną
 • Doświadczenia minionej perspektywy – projekty wzorcowe i przedsięwzięcia nieudane
 • Możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych (energetyka, drogownictwo, telekomunikacja, sieć wod.-kan.) 
  w nowej perspektywie finansowej UE
 • Rodzaje i przykłady inwestycji mających szanse na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE
 • Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

18 września, 11.30-13.00

Innowacyjny biznes

 • Jak kreować innowacyjny biznes?
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacjom
 • Kooperacja koniecznym warunkiem innowacji
 • Rola państwa, samorządów, uczelni wyższych. Czego oczekuje od nich biznes?
 • ICT, technologie medyczne, energetyka – branże o szczególnym potencjale innowacyjności

 

18 września, 13.30-15.00

Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego

 • Rozwój współpracy państw UE z ich sąsiadami zza wschodniej granicy. Kontekst sytuacji politycznej na wschodzie Europy. Czy Partnerstwo Wschodnie wymaga korekty?
 • Instytucje samorządowe – aktywni uczestnicy procesu integracji gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej 
 • Transgraniczna współpraca samorządów jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego

 

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu

 • Sytuacja polityczno-gospodarcza za wschodnią granicą zachętą do szukania nowych rynków zbytu
 • Dywersyfikacja kierunków eksportowych – biznesowa konieczność czy szansa na rozwój?
 • Eksport na rynek rosyjski, ukraiński i białoruski. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia!
 • Co zamiast Rosji i Europy? Polskie firmy patrzą na kraje Afryki, Azji, Australii i Ameryki Pd.
 • Efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu polskich produktów spożywczych
 • Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków. Oczekiwania polskich przedsiębiorców

 

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców

 • Sieci handlowe planują dynamiczną ekspansję na wschodzie Polski
 • Potencjał i możliwości rozwoju nowoczesnej dystrybucji na ścianie wschodniej
 • Inwestycje w sieci logistyczno-handlowe. Perspektywy współpracy sieci z dostawcami 
 • Modernizacja infrastruktury drogowej motorem rozwoju współpracy handlowej
 • Współpraca branży dystrybucyjnej z firmami produkcyjnymi ze wschodu kraju
 • Szanse i zagrożenia dla lokalnych producentów i przetwórców związane z rozwojem nowoczesnej dystrybucji

 

18 września, 13.30-15.00

Inwestycje infrastrukturalne w transporcie

 • Inwestycje w infrastrukturze transportowej na osi Wschód-Zachód wspierające mobilność, wolny rynek i wymianę handlową
 • Transport drogowy: Via Baltica, Via Carpatia – stan realizacji, finansowanie i czynniki zwalniające tempo prac
 • Największe inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce. Nakłady, harmonogramy, spodziewane efekty
 • Uwarunkowanie rozwoju  nowoczesnego transportu intermodalnego: terminale przeładunkowe nad Bałtykiem, węzły przeładunkowe na granicy wschodniej
 • Rozwój Bałtyckich Transeuropejskich Autostrad Morskich z portami krajów Europy Wschodniej (rozbudowa infrastruktury portowej, przewozy towarowe i pasażerskie)
 • Transport kolejowy: Rail Baltica – uwarunkowania budowy linii, potencjalne korzyści dla Polski i krajów bałtyckich

 

18 września, 9.00-11.00

Klastry w UE i w Polsce. Ich rozwój w obszarze Polski

Sesja realizowana we współpracy z PARP

 

Rynek Zdrowia

18 września, 9.00-11.00

Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej we wschodnich województwach

 • Diagnoza 2014 – stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej; omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych i demograficznych
 • Stan posiadania ochrony zdrowia w regionie – m.in. struktura placówek medycznych, oddziałów i łóżek szpitalnych, kadra medyczna
 • Koordynacja działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym
 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wybranych województwach – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna
 • Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia – przykłady, możliwości i bariery
 • Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych szansą na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa oraz kondycji finansów publicznych

 

18 września, 11.30-13.00

Ochrona zdrowia w regionie – finanse, zarządzanie, inwestycje

 • Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego – przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne
 • Przykłady przekształceń i konsolidacji jednostek ochrony zdrowia; plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali w regionie
 • Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych – m.in. modernizacja, zakupy aparatury, wdrożenia informatyczne
 • Ubezpieczenia szpitali
 • Gospodarka lekami w szpitalach – wybrane zagadnienia

 

18 września, 13.30-15.00

Innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym

 • Potencjał innowacyjny polskich ośrodków medycznych, uczelni i instytutów – czy jest wykorzystywany?
 • Finansowanie badań naukowych:
 • - Polska na tle Europy i świata
 • - Możliwości synchronizacji działań w finansowaniu badań
 • - Perspektywa finansowa 2014-2020 – szansa na rozwój innowacyjnych technologii w medycynie
 • - Udział w międzynarodowych konsorcjach i projektach
 • Mamy sukcesy, czyli osiągnięcia mimo barier
 • Od nauki do przemysłu – jak skrócić tę drogę?
 • Badania kliniczne w Polsce. Czy możemy skutecznie konkurować z innymi krajami?
 • Nowoczesne usługi medyczne szansą na rozwój gospodarczy. Rola sektora prywatnego w medycynie i jego wpływ na tworzenie dochodu narodowego

 

18 września, 15.30-17.00

Polityka senioralna – aspekty demograficzne, społeczne, gospodarcze

 • Wskaźniki i prognozy demograficzne w kraju i województwach Polski Wschodniej
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
 • Polityka zdrowotna i społeczna – synergie i koordynacja systemu opieki nad seniorami
 • Starzejące się społeczeństwo. Wyzwanie stojące przed polityką zdrowotną w regionie
 • Zdrowie, aktywność, warunki zatrudnienia i usługi dla osób starszych. Jak stworzyć warunki dla rozwoju tzw. srebrnej gospodarki?

 

18 września:

Wydarzenie Specjalne: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Szczegóły: www.portalsamorzadowy.pl

 

19 września

Sesja plenarna

19 września, 9.00-11.30

 

Unia Europejska – nowe rozdanie

 • „Stany Zjednoczone Europy” czy wypadkowa narodowych interesów? Główne trendy polityczne po wyborach do Europarlamentu
 • Unia Europejska wobec wyzwań globalnej konkurencji: przewagi, atuty, słabości. Kierunki i dynamika ekspansji gospodarczej na rynkach odległych
 • Solidarni, ale... osobno? Perspektywa wspólnych projektów europejskich (polityka ochrony klimatu, unia energetyczna, wspólny rynek energii, rynek pracy i migracje) 

Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej

 • Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Fakty, liczby, tendencje
 • Polska i jej wschodni partnerzy gospodarczy (republiki nadbałtyckie i kraje Partnerstwa Wschodniego). Zaangażowanie i potencjał współpracy oraz szanse na jej intensyfikację
 • Kraje ostatnio stowarzyszone z UE (Gruzja, Mołdawia). Spodziewane gospodarcze efekty procesu politycznego
 • Możliwość współpracy gospodarczej z Białorusią i Rosją

 

19 września, 12.00-13.30

Odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce

 • Rozwój OZE w Europie. Cele polityki UE w obszarze energetyki odnawialnej
 • OZE jako narzędzie przeciwdziałania zmianom w klimacie czy szansa na rozwój gospodarczy polskich regionów?
 • Jeden cel – różne drogi. Systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w krajach UE, ich koszty i weryfikacja
 • Programy wspierające rozwój energetyki odnawialnej i warunki wykorzystania tych środków
 • Nowe regulacje dotyczące wspierania OZE w Polsce. Co oznaczają te zmiany dla inwestorów? Wady i zalety systemu aukcyjnego
 • Preferowane rodzaje OZE i docelowy miks zielonej energii w Polsce. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji energii w oparciu o wybrane źródło

Wiatr w bilansie energii

 • Ile wiatru w miksie energii w Polsce? Specyfika generacji wiatrowej a stabilność systemu energetycznego
 • Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Wschodniej
 • Wsparcie dla projektów generacji wiatrowej w świetle projektowanych regulacji (ustawa o OZE)
 • Jak wykorzystać energię wiatru – offshore, farmy wiatrowe na lądzie, generacja rozproszona? 
 • Współpraca inwestorów z lokalnymi społecznościami

 

19 września, 12.00-13.30

Branża drzewno-meblarska jako eksporter, ambasador polskiej marki, motor koniunktury, pracodawca

 • Struktura ilościowa i wartościowa eksportu mebli z Polski do krajów Europy Wschodniej 
 • Optymalne wykorzystanie potencjału Europy Wschodniej (oferta produktowa, cena, sposoby dystrybucji) pozwalające na minimalizację ryzyka handlowego
 • Utrzymanie się i zwiększenie udziałów na już posiadanych rynkach Europy Wschodniej (rozwijanie bazy surowcowej, bariery)
 • Trendy w branży drzewno-meblarskiej na rynkach wschodnich (wzornictwo, technologie)
 • Polskie klastry drzewno-meblarskie na rynkach Europy Wschodniej

 

19 września, 12.00-13.30

Infrastruktura energetyczno-paliwowa w polityce UE

 • Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy
 • Realizacja paneuropejskich, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego połączeń w przesyle gazu, ropy i energii. Potrzeba wsparcia (środki funduszy inwestycyjnych, pożyczki, gwarancje, obligacje)
 • Międzysystemowe połączenia energetyczne z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Bariery realizacji i potencjalne korzyści gospodarcze
 • Inwestycje w przesyle gazu oraz w logistyce i magazynowaniu paliw w Polsce i w Europie Centralnej

  

19 września, 12.00-13.30

Polska Wschodnia – cele i instrumenty rozwoju

 • Polska Wschodnia – zasoby i potencjał – charakterystyka makroregionu, zdefiniowanie potrzeb gospodarczych i społecznych
 • Polityka rządu i Unii Europejskiej wobec Polski Wschodniej – wizja i rzeczywistość
 • Unijne fundusze prorozwojowe – Polska Wschodnia a reszta kraju
 • Czy dotychczasowa polityka wobec Polski Wschodniej okazała się skuteczna?
 • Stworzenie produktywnych instrumentów wsparcia, udział lokalnych środowisk w ich planowaniu

 

19 września, 12.00-13.30

Perspektywy rozwoju branży hotelarskiej we wschodniej Polsce

 • Turystyka czy biznes? Perspektywiczne źródła przychodów branży hotelarskiej we wschodniej części kraju
 • Magnes dla polskich i zagranicznych turystów – oferta turystyczna w regionie i jej wpływ na rozwój bazy hotelowej
 • Rentowność biznesu hotelarskiego oczami ekspertów i największych graczy na rynku
 • Kierunek – franczyza. Jakie korzyści dla właścicieli hoteli niesie współpraca z profesjonalnymi sieciami hotelarskimi?
 • Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych wschodniej części kraju
 • Największe planowane i realizowane inwestycje hotelarskie w regionie
 • Transgraniczne produkty turystyczne – czy są szansą na zwiększenie przychodów branży?

 

19 września, 14.00-15.30

Energetyka prosumencka

 • Idea energetyki prosumenckiej i jej rola w transformacji energetycznej rozwoju regionalnym oraz atrakcyjność w społecznym odbiorze
 • Jak zapewnić opłacalność inwestycji w mikroinstalacje? Polski rolnik i mikroprzedsiębiorca jako potencjalni inwestorzy
 • Idea spółdzielni energetycznych a zapotrzebowanie na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych
 • Perspektywy mikrogeneracji przyzakładowej
 • Gmina jako inwestor i prosument

 

19 września, 14.00-15.30

 • Odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej 
 • Potencjał, potrzeby rynku, regulacje i możliwości wsparcia
 • Dostępne technologie – ekologiczne spalarnie, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
 • Spalarnie odpadów w gospodarce komunalnej. Lokalizacja i proces inwestycyjny, finansowanie, akceptacja społeczna, potencjalne korzyści
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach przemysłowych

 

19 września, 14.00-15.30

Inwestycje we wschodniej Polsce

 • Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, jego wykorzystanie i promocja
 • Stereotypy i fakty. Pożądane zmiany w postrzeganiu makroregionu wschodniego przez inwestorów
 • Nakłady na infrastrukturę i rozwój ośrodków innowacji (Podkarpacie, Dolina Lotnicza)
 • Rola specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w przyciąganiu inwestorów
 • Jaki inwestor w Polsce Wschodniej? Konieczna specjalizacja?
 • Zasoby ludzkie i ich jakość z punktu widzenia pracodawcy. Mobilność, wykształcenie i system edukacji, struktura demograficzna i migracje, płace i koszty pracy
 • Branże i specjalności o perspektywicznym znaczeniu dla rynku pracy w makroregionie wschodnim. Szanse na nowe miejsca pracy

 

19 września, 14.00-15.30

Inteligentne specjalizacje (IS) w regionach

 • Inteligentne specjalizacje jako stymulator rozwoju gospodarczego regionów. Doświadczenia europejskie
 • Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w Polsce do roku 2020 jako instrument sprostania wyzwaniom globalnym (zmiany demograficzne i klimatyczne, dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne)
 • Polskie IS w strategiach regionów w okresie 2014–2020. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej
 • Przemysł i sektor prywatny, instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe oraz inni partnerzy samorządu w realizacji priorytetowych celów IS
 • IS jako narzędzie dochodzenia do konkurencyjności firm poprzez prawdziwe innowacje

 

Rynek Spożywczy, rolnictwo, handel

19 września, 12.00-13.30

Sektor rolno-spożywczy w Polsce

 • Fundusze UE jako ważny czynnik modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej
 • Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-20 – szansa czy hamulec rozwoju przemysłu w Polsce?
 • Mniej dotacji, więcej kredytów. Nowe zasady korzystania ze środków unijnych dla firm
 • Grupy, spółdzielnie i konsorcja producenckie w nowej perspektywie finansowej
 • Nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa
 • Wykluczeni i wygrani. Duże, średnie i małe firmy spożywcze w nowej perspektywie WPR
 • Ceny surowców i żywności w UE po uwolnieniu kwot mlecznych i kwot cukrowych
 • Strategia UE dla rozwoju produkcji żywnościowej i eksportu sektora rolno-spożywczego 

 

19 września, 14.00-15.30

Współpraca przemysłu i rolnictwa szansą na sukces polskiej żywności

 • Grupy producenckie jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalizujących się rynków
 • Wsparcie przemysłu dla rolnictwa elementem podnoszenia konkurencyjności produkcji żywnościowej
 • Integracja pionowa produkcji i przetwórstwa jako szansa na wzrost pozycji negocjacyjnej
 • Przewagi sektora żywnościowego – bogata baza surowcowa, ekologiczna produkcja surowców
 • Polski sektor spożywczy między tradycją a nowoczesnymi technologiami produkcji
 • Produkty ekologiczne i tradycyjne, trendy, wyzwania i znaczenie dla gospodarki
 • Nowa perspektywa WPR szansą na przyspieszenie rozwoju sektora rolno-spożywczego
 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw spożywczych. Pomoc administracji, wsparcie dla inwestycji
 • Potencjał produkcyjno-przetwórczy sektora rolno-spożywczego w Polsce
 • Bezpieczeństwo żywnościowe – wyzwania, zagrożenia, innowacje