Zakres tematyczny


Wschodni Kongres Gospodarczy – Partnerstwo dla rozwoju

Białystok, 18-19 września 2014 r.

(Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku)

 

Wstępny zakres tematyczny

18 września

SESJA INAUGURACYJNA

9.00-9.15

Uroczyste otwarcie kongresu

9.00-11.00

Nowoczesna granica – wsparcie dla wymiany handlowej ze Wschodem

 • Wschodnia granica Polski wschodnią granicą Unii Europejskiej – bilans i wyzwania
 • Nowe rozwiązania służące usprawnieniu odprawy ludzi i towarów na granicy
 • Czy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pomóc w usprawnianiu granicy?
 • Mały ruch graniczny – tylko wymiana handlowa i turystyka czy zbliżanie społeczeństw?
 • Modelowe przejście graniczne – czy to możliwe? Doświadczenia różnych krajów
 • Współpraca międzynarodowa w celu rozwiązywania problemów ruchu granicznego

 

18 września, 11.30-13.00

Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej

 • Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty, doświadczenia, przykłady
 • Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej – zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk
 • Rozbudowa przejść granicznych jako element pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej

 

18 września, 11.30-13.00

Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejsko-azjatyckiego. Ekspansja polskich firm/eksporterów na rynki odlegle. Preferowane kierunki i plany polskich przedsiębiorców

 • Wpływ czynników politycznych na zmiany w kierunkach polskiego eksportu. Spadek eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Działalność eksportowa i inwestycyjna w warunkach niestabilności politycznej. Metody ograniczania ryzyka
 • Mechanizmy wsparcia eksporterów przez administrację państwową. Dostępne narzędzia i procedury. Oczekiwania przedsiębiorców
 • Decentralizacja promocji eksportu (rodzaje wsparcia ze strony regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów)

 

18 września, 11.30-13.00

Energetyka w Polsce Wschodniej

 • Stan i możliwości rozwoju energetyki wytwórczej w województwach Polski Wschodniej
 • Sytuacja energetyczna w rejonach słabo zurbanizowanych. Stan infrastruktury sieciowej – związane z tym problemy i plany
 • Planowane i realizowane inwestycje energetyczne w Polsce Wschodniej
 • Potencjalni inwestorzy i źródła finansowania projektów

 

18 września, 11.30-13.00

Inwestycje i rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 

 • Jak programować prorozwojowe inwestycje w gminach, miastach i regionach? Projekty podnoszące atrakcyjność inwestycyjną
 • Doświadczenia minionej perspektywy – projekty wzorcowe i przedsięwzięcia nieudane
 • Możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych (energetyka, drogownictwo, telekomunikacja, sieć wod.-kan.) 
  w nowej perspektywie finansowej UE
 • Rodzaje i przykłady inwestycji mających szanse na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE
 • Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

18 września, 11.30-13.00

Innowacyjny biznes

 • Jak kreować innowacyjny biznes?
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacjom
 • Kooperacja koniecznym warunkiem innowacji
 • Rola państwa, samorządów, uczelni wyższych. Czego oczekuje od nich biznes?
 • ICT, technologie medyczne, energetyka – branże o szczególnym potencjale innowacyjności

 

18 września, 13.30-15.00

Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego

 • Rozwój współpracy państw UE z ich sąsiadami zza wschodniej granicy. Kontekst sytuacji politycznej na wschodzie Europy. Czy Partnerstwo Wschodnie wymaga korekty?
 • Instytucje samorządowe – aktywni uczestnicy procesu integracji gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej 
 • Transgraniczna współpraca samorządów jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego

 

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu

 • Sytuacja polityczno-gospodarcza za wschodnią granicą zachętą do szukania nowych rynków zbytu
 • Dywersyfikacja kierunków eksportowych – biznesowa konieczność czy szansa na rozwój?
 • Eksport na rynek rosyjski, ukraiński i białoruski. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia!
 • Co zamiast Rosji i Europy? Polskie firmy patrzą na kraje Afryki, Azji, Australii i Ameryki Pd.
 • Efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu polskich produktów spożywczych
 • Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków. Oczekiwania polskich przedsiębiorców

 

18 września, 13.30-15.00

Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców

 • Sieci handlowe planują dynamiczną ekspansję na wschodzie Polski
 • Potencjał i możliwości rozwoju nowoczesnej dystrybucji na ścianie wschodniej
 • Inwestycje w sieci logistyczno-handlowe. Perspektywy współpracy sieci z dostawcami 
 • Modernizacja infrastruktury drogowej motorem rozwoju współpracy handlowej
 • Współpraca branży dystrybucyjnej z firmami produkcyjnymi ze wschodu kraju
 • Szanse i zagrożenia dla lokalnych producentów i przetwórców związane z rozwojem nowoczesnej dystrybucji

 

18 września, 13.30-15.00

Inwestycje infrastrukturalne w transporcie

 • Inwestycje w infrastrukturze transportowej na osi Wschód-Zachód wspierające mobilność, wolny rynek i wymianę handlową
 • Transport drogowy: Via Baltica, Via Carpatia – stan realizacji, finansowanie i czynniki zwalniające tempo prac
 • Największe inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce. Nakłady, harmonogramy, spodziewane efekty
 • Uwarunkowanie rozwoju  nowoczesnego transportu intermodalnego: terminale przeładunkowe nad Bałtykiem, węzły przeładunkowe na granicy wschodniej
 • Rozwój Bałtyckich Transeuropejskich Autostrad Morskich z portami krajów Europy Wschodniej (rozbudowa infrastruktury portowej, przewozy towarowe i pasażerskie)
 • Transport kolejowy: Rail Baltica – uwarunkowania budowy linii, potencjalne korzyści dla Polski i krajów bałtyckich

 

18 września, 9.00-11.00

Klastry w UE i w Polsce. Ich rozwój w obszarze Polski

Sesja realizowana we współpracy z PARP

 

Rynek Zdrowia

18 września, 9.00-11.00

Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej we wschodnich województwach

 • Diagnoza 2014 – stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej; omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych i demograficznych
 • Stan posiadania ochrony zdrowia w regionie – m.in. struktura placówek medycznych, oddziałów i łóżek szpitalnych, kadra medyczna
 • Koordynacja działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym
 • Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wybranych województwach – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna
 • Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia – przykłady, możliwości i bariery
 • Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych szansą na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa oraz kondycji finansów publicznych

 

18 września, 11.30-13.00

Ochrona zdrowia w regionie – finanse, zarządzanie, inwestycje

 • Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego – przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne
 • Przykłady przekształceń i konsolidacji jednostek ochrony zdrowia; plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali w regionie
 • Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych – m.in. modernizacja, zakupy aparatury, wdrożenia informatyczne
 • Ubezpieczenia szpitali
 • Gospodarka lekami w szpitalach – wybrane zagadnienia

 

18 września, 13.30-15.00

Innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym

 • Potencjał innowacyjny polskich ośrodków medycznych, uczelni i instytutów – czy jest wykorzystywany?
 • Finansowanie badań naukowych:
 • - Polska na tle Europy i świata
 • - Możliwości synchronizacji działań w finansowaniu badań
 • - Perspektywa finansowa 2014-2020 – szansa na rozwój innowacyjnych technologii w medycynie
 • - Udział w międzynarodowych konsorcjach i projektach
 • Mamy sukcesy, czyli osiągnięcia mimo barier
 • Od nauki do przemysłu – jak skrócić tę drogę?
 • Badania kliniczne w Polsce. Czy możemy skutecznie konkurować z innymi krajami?
 • Nowoczesne usługi medyczne szansą na rozwój gospodarczy. Rola sektora prywatnego w medycynie i jego wpływ na tworzenie dochodu narodowego

 

18 września, 15.30-17.00

Polityka senioralna – aspekty demograficzne, społeczne, gospodarcze

 • Wskaźniki i prognozy demograficzne w kraju i województwach Polski Wschodniej
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
 • Polityka zdrowotna i społeczna – synergie i koordynacja systemu opieki nad seniorami
 • Starzejące się społeczeństwo. Wyzwanie stojące przed polityką zdrowotną w regionie
 • Zdrowie, aktywność, warunki zatrudnienia i usługi dla osób starszych. Jak stworzyć warunki dla rozwoju tzw. srebrnej gospodarki?

 

18 września:

Wydarzenie Specjalne: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Szczegóły: www.portalsamorzadowy.pl

 

19 września

Sesja plenarna

19 września, 9.00-11.30

 

Unia Europejska – nowe rozdanie

 • „Stany Zjednoczone Europy” czy wypadkowa narodowych interesów? Główne trendy polityczne po wyborach do Europarlamentu
 • Unia Europejska wobec wyzwań globalnej konkurencji: przewagi, atuty, słabości. Kierunki i dynamika ekspansji gospodarczej na rynkach odległych
 • Solidarni, ale... osobno? Perspektywa wspólnych projektów europejskich (polityka ochrony klimatu, unia energetyczna, wspólny rynek energii, rynek pracy i migracje) 

Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej

 • Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Fakty, liczby, tendencje
 • Polska i jej wschodni partnerzy gospodarczy (republiki nadbałtyckie i kraje Partnerstwa Wschodniego). Zaangażowanie i potencjał współpracy oraz szanse na jej intensyfikację
 • Kraje ostatnio stowarzyszone z UE (Gruzja, Mołdawia). Spodziewane gospodarcze efekty procesu politycznego
 • Możliwość współpracy gospodarczej z Białorusią i Rosją

 

19 września, 12.00-13.30

Odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce

 • Rozwój OZE w Europie. Cele polityki UE w obszarze energetyki odnawialnej
 • OZE jako narzędzie przeciwdziałania zmianom w klimacie czy szansa na rozwój gospodarczy polskich regionów?
 • Jeden cel – różne drogi. Systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w krajach UE, ich koszty i weryfikacja
 • Programy wspierające rozwój energetyki odnawialnej i warunki wykorzystania tych środków
 • Nowe regulacje dotyczące wspierania OZE w Polsce. Co oznaczają te zmiany dla inwestorów? Wady i zalety systemu aukcyjnego
 • Preferowane rodzaje OZE i docelowy miks zielonej energii w Polsce. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji energii w oparciu o wybrane źródło

Wiatr w bilansie energii

 • Ile wiatru w miksie energii w Polsce? Specyfika generacji wiatrowej a stabilność systemu energetycznego
 • Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Wschodniej
 • Wsparcie dla projektów generacji wiatrowej w świetle projektowanych regulacji (ustawa o OZE)
 • Jak wykorzystać energię wiatru – offshore, farmy wiatrowe na lądzie, generacja rozproszona? 
 • Współpraca inwestorów z lokalnymi społecznościami

 

19 września, 12.00-13.30

Branża drzewno-meblarska jako eksporter, ambasador polskiej marki, motor koniunktury, pracodawca

 • Struktura ilościowa i wartościowa eksportu mebli z Polski do krajów Europy Wschodniej 
 • Optymalne wykorzystanie potencjału Europy Wschodniej (oferta produktowa, cena, sposoby dystrybucji) pozwalające na minimalizację ryzyka handlowego
 • Utrzymanie się i zwiększenie udziałów na już posiadanych rynkach Europy Wschodniej (rozwijanie bazy surowcowej, bariery)
 • Trendy w branży drzewno-meblarskiej na rynkach wschodnich (wzornictwo, technologie)
 • Polskie klastry drzewno-meblarskie na rynkach Europy Wschodniej

 

19 września, 12.00-13.30

Infrastruktura energetyczno-paliwowa w polityce UE

 • Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy
 • Realizacja paneuropejskich, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego połączeń w przesyle gazu, ropy i energii. Potrzeba wsparcia (środki funduszy inwestycyjnych, pożyczki, gwarancje, obligacje)
 • Międzysystemowe połączenia energetyczne z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Bariery realizacji i potencjalne korzyści gospodarcze
 • Inwestycje w przesyle gazu oraz w logistyce i magazynowaniu paliw w Polsce i w Europie Centralnej

  

19 września, 12.00-13.30

Polska Wschodnia – cele i instrumenty rozwoju

 • Polska Wschodnia – zasoby i potencjał – charakterystyka makroregionu, zdefiniowanie potrzeb gospodarczych i społecznych
 • Polityka rządu i Unii Europejskiej wobec Polski Wschodniej – wizja i rzeczywistość
 • Unijne fundusze prorozwojowe – Polska Wschodnia a reszta kraju
 • Czy dotychczasowa polityka wobec Polski Wschodniej okazała się skuteczna?
 • Stworzenie produktywnych instrumentów wsparcia, udział lokalnych środowisk w ich planowaniu

 

19 września, 12.00-13.30

Perspektywy rozwoju branży hotelarskiej we wschodniej Polsce

 • Turystyka czy biznes? Perspektywiczne źródła przychodów branży hotelarskiej we wschodniej części kraju
 • Magnes dla polskich i zagranicznych turystów – oferta turystyczna w regionie i jej wpływ na rozwój bazy hotelowej
 • Rentowność biznesu hotelarskiego oczami ekspertów i największych graczy na rynku
 • Kierunek – franczyza. Jakie korzyści dla właścicieli hoteli niesie współpraca z profesjonalnymi sieciami hotelarskimi?
 • Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych wschodniej części kraju
 • Największe planowane i realizowane inwestycje hotelarskie w regionie
 • Transgraniczne produkty turystyczne – czy są szansą na zwiększenie przychodów branży?

 

19 września, 14.00-15.30

Energetyka prosumencka

 • Idea energetyki prosumenckiej i jej rola w transformacji energetycznej rozwoju regionalnym oraz atrakcyjność w społecznym odbiorze
 • Jak zapewnić opłacalność inwestycji w mikroinstalacje? Polski rolnik i mikroprzedsiębiorca jako potencjalni inwestorzy
 • Idea spółdzielni energetycznych a zapotrzebowanie na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych
 • Perspektywy mikrogeneracji przyzakładowej
 • Gmina jako inwestor i prosument

 

19 września, 14.00-15.30

 • Odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej 
 • Potencjał, potrzeby rynku, regulacje i możliwości wsparcia
 • Dostępne technologie – ekologiczne spalarnie, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych
 • Spalarnie odpadów w gospodarce komunalnej. Lokalizacja i proces inwestycyjny, finansowanie, akceptacja społeczna, potencjalne korzyści
 • Energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach przemysłowych

 

19 września, 14.00-15.30

Inwestycje we wschodniej Polsce

 • Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, jego wykorzystanie i promocja
 • Stereotypy i fakty. Pożądane zmiany w postrzeganiu makroregionu wschodniego przez inwestorów
 • Nakłady na infrastrukturę i rozwój ośrodków innowacji (Podkarpacie, Dolina Lotnicza)
 • Rola specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w przyciąganiu inwestorów
 • Jaki inwestor w Polsce Wschodniej? Konieczna specjalizacja?
 • Zasoby ludzkie i ich jakość z punktu widzenia pracodawcy. Mobilność, wykształcenie i system edukacji, struktura demograficzna i migracje, płace i koszty pracy
 • Branże i specjalności o perspektywicznym znaczeniu dla rynku pracy w makroregionie wschodnim. Szanse na nowe miejsca pracy

 

19 września, 14.00-15.30

Inteligentne specjalizacje (IS) w regionach

 • Inteligentne specjalizacje jako stymulator rozwoju gospodarczego regionów. Doświadczenia europejskie
 • Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w Polsce do roku 2020 jako instrument sprostania wyzwaniom globalnym (zmiany demograficzne i klimatyczne, dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne)
 • Polskie IS w strategiach regionów w okresie 2014–2020. Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej
 • Przemysł i sektor prywatny, instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe oraz inni partnerzy samorządu w realizacji priorytetowych celów IS
 • IS jako narzędzie dochodzenia do konkurencyjności firm poprzez prawdziwe innowacje

 

Rynek Spożywczy, rolnictwo, handel

19 września, 12.00-13.30

Sektor rolno-spożywczy w Polsce

 • Fundusze UE jako ważny czynnik modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej
 • Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-20 – szansa czy hamulec rozwoju przemysłu w Polsce?
 • Mniej dotacji, więcej kredytów. Nowe zasady korzystania ze środków unijnych dla firm
 • Grupy, spółdzielnie i konsorcja producenckie w nowej perspektywie finansowej
 • Nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa
 • Wykluczeni i wygrani. Duże, średnie i małe firmy spożywcze w nowej perspektywie WPR
 • Ceny surowców i żywności w UE po uwolnieniu kwot mlecznych i kwot cukrowych
 • Strategia UE dla rozwoju produkcji żywnościowej i eksportu sektora rolno-spożywczego 

 

19 września, 14.00-15.30

Współpraca przemysłu i rolnictwa szansą na sukces polskiej żywności

 • Grupy producenckie jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalizujących się rynków
 • Wsparcie przemysłu dla rolnictwa elementem podnoszenia konkurencyjności produkcji żywnościowej
 • Integracja pionowa produkcji i przetwórstwa jako szansa na wzrost pozycji negocjacyjnej
 • Przewagi sektora żywnościowego – bogata baza surowcowa, ekologiczna produkcja surowców
 • Polski sektor spożywczy między tradycją a nowoczesnymi technologiami produkcji
 • Produkty ekologiczne i tradycyjne, trendy, wyzwania i znaczenie dla gospodarki
 • Nowa perspektywa WPR szansą na przyspieszenie rozwoju sektora rolno-spożywczego
 • Bariery rozwoju przedsiębiorstw spożywczych. Pomoc administracji, wsparcie dla inwestycji
 • Potencjał produkcyjno-przetwórczy sektora rolno-spożywczego w Polsce
 • Bezpieczeństwo żywnościowe – wyzwania, zagrożenia, innowacje

 

 

 

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.