Regulamin konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej 2019


Regulamin konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej 2019

1. Celem konkursu jest:

a) popularyzacja produktów i usług stworzonych przez młode, innowacyjne firmy

b) łączenie start-upów z inwestorami i korporacjami branżowymi m.in. dzięki możliwości prezentacji podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku

2. Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Wydarzenia w zakładce TOP Start-up Polski Wschodniej.

3. Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP SA, z siedzibą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, zwana dalej Organizatorem.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Konkurs kierowany jest do właścicieli start-upów, zwanych dalej Uczestnikami. W konkursie mogą wystartować start-upy działające w jednym z pięciu województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim.

6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury, powołane przez Organizatora.

7. Organizator i członkowie Jury zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek  informacji dotyczących przesłanych przez twórców projektów opisanych w zgłoszeniu do konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej, a także do zabezpieczenia i ochrony przed dostępem osób niepowołanych. Dostęp do tego typu informacji będą mieć jedynie osoby upoważnione.

8. Zgłoszenia Uczestników do TOP Start-up Polski Wschodniej są przyjmowane od 19 czerwca do 25 sierpnia - poprzez wypełnienie formularza konkursowego na stronie wydarzenia.

9. W konkursie nie mogą wziąć udziału finaliści ubiegłych edycji promując to samo rozwiązanie i/lub usługę.

10. Przesłanie zdjęć związanych z konkursem jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w siedzi Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia.

11. Nagrodą w konkursie jest dyplom TOP Start-up Polski Wschodniej, który zostanie przekazany w formie pisemnej i elektronicznej. Zwycięzcy będą mieli też możliwość informowania o przyznanej nagrodzie, między innymi poprzez umieszczenie logo na nagrodzonym produkcie lub usłudze. Dodatkowo 10 nagrodzonych w konkursie produktów i rozwiązań zyska możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

12. Zwycięzca wyłoniony zostanie podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (25-26 września 2019 r.)

13. Organizator powoła Jury Preselekcyjne, które w głosowaniu punktowym - spośród zgłoszonych do rywalizacji start-upów - wyłoni dziesięć, które będą miały możliwość prezentacji podczas spotkania TOP Start-up Polski Wschodniej podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, 25 września 2019 o godzinie 16.00-17.30.  Jury ma czas na dokonanie preselekcji do 1 września. Organizator powiadomi wszystkich uczestników o wynikach głosowania w dniu 2 września br.

14. Wspomniane prezentacje oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora (nie mniej niż 3 osoby), za pomocą kart punktowych. Zwycięzcę wyłoni suma liczby punktów. Przy równej ich liczbie decyduje liczba punktów, przyznana przez Przewodniczącego Jury (powołanego spośród członków Jury przez Organizatora). Jeśli i ona jest równa, decyduje dodatkowe głosowanie, polegające na wskazaniu zwycięzcy. Jury ma też prawo ustanowienia innego trybu wyłaniania ostatecznego zwycięzcy. Od decyzji Jury i organizatora nie przysługuje odwołanie.

15. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych

  • Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
  • Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl 
  • Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
  • informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
  • Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
  • Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
  • Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.