Wstępny zakres tematyczny


SESJE PLENARNE

Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

 • Europejska gospodarka tu i teraz. Źródła i bariery wzrostu. Wolność a protekcjonizm. Otwarcie a izolacja
 • Szanse i pułapki rozwojowe wynikające z uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych w UE oraz na Wschodzie: Białoruś, Rosja i Ukraina
 • Wschodnie sąsiedztwo Polski i Europy w czasach kryzysu. Czy/jak współpracować gospodarczo w trudnej sytuacji geopolitycznej?
 • Polska Wschodnia na rubieżach zmieniającej się Europy. Konteksty – polityczny i gospodarczy
 • Nowe priorytety finansowe UE na lata 2020-2026. Konsekwencje dla Polski Wschodniej

Polska Wschodnia 4.0 albo kierunek – przyszłość

 • Strategiczne kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej. Priorytety, cele strategiczne, zróżnicowanie
 • Potrzebna wizja. Ambicja, odwaga, potencjał. Słabości i bariery do pokonania
 • „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” szansą dla Polski Wschodniej. Dalsze plany rządu
 • Nowe ramy unijnej Polityki Spójności. Inaczej, czyli jak?
 • Rola kapitału społecznego, współpracy gospodarczej, start-upów, innowacji
 • Polska Wschodnia 2030. Gdzie będziemy? Jak nas widzą?

TEMATYKA SESJI

Polityka spójności po 2020 roku – perspektywa dla Polski Wschodniej

 • Nowy budżet UE: fundusze, priorytety, ograniczenia
 • Polityka i mechanizmy wsparcia w ramach programów unijnych – propozycje po roku 2020
 • Zmiany w Funduszu Spójności – co to oznacza dla samorządów i gospodarki?
 • Wykorzystanie funduszy rozwojowych wyzwaniem dla regionu
 • Co dalej z Programem „Polska Wschodnia”? Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych.

Nowa gospodarka a Regionalne Strategie Innowacji – wyzwania i szanse

 • Kluczowe czynniki napędzające rozwój gospodarki opartej na technologiach cyfrowych
 • Dostępność informatyczna i cyfrowa w regionach
 • Presja rynku i technologii. Jak kształtować rozwój w warunkach rosnącej konkurencji?
 • Na co stawiamy? Technologie, segmenty gospodarki, branże i specjalności z potencjałem rozwojowym
 • Aktualizacja? Modyfikacja? Wzmocnienie? Jak dalej rozwijać innowacyjną gospodarkę w makroregionie wschodnim?

Polski przemysł spożywczy w Europie i na świecie

 • Firmy spożywcze na rynkach Afryki, Azji, Ameryki Południowej. Szanse i bariery ekspansji
 • Europa w poszukiwaniu rynków zbytu. Wyzwania wynikające z kolejnych umów o wolnym handlu
 • Eksport żywności do krajów UE pod presją protekcjonizmu. Jak sobie radzić?
 • Budowa silnych grup rolno-spożywczych. Konsolidacja szansą dla sektora
 • Skuteczne formy wsparcia eksportu i ekspansji. Promocja polskiej marki?

Biznes rolno-spożywczy wczoraj i dziś

 • Od manufaktury do automatyki – historia sukcesu polskiej branży spożywczej
 • Potencjał branży rolno-spożywczej jako czynnik konkurencyjności Polski Wschodniej. Naturalność i tradycja
 • Ekologia na większą skalę – mit czy realna perspektywa? Kreowanie popytu na żywność naturalną i ekologiczną
 • W poszukiwaniu innowacji. Nowy konsument i nowe trendy a strategie firm
 • Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w branży rolno-spożywczej
 • Konkurencja, atuty, perspektywy. Rodzime firmy w walce z potentatami?
 • Nowa jakość – rolnik w centrum uwagi przetwórców i handlowców

Biznes na drodze ku dojrzałości

 • Specyfika firm rodzinnych w Polsce – ich atuty i słabości
 • Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i w modelu społecznym Polski Wschodniej
 • Wzrost to wyzwanie, czyli aktualne problemy firm o rodzinnym rodowodzie
 • Rodzice i dzieci – różnice w stylu zarządzania. Dialog międzypokoleniowy w firmie rodzinnej. Wartości, emocje, biznes
 • Kłopoty z sukcesją, jej aspekty prawne i społeczne
 • Konsolidacje, fuzje, struktura właścicielska. Jak skutecznie zarządzać procesem zmian?
 • Dojrzałość z zewnętrznym wspomaganiem. Kompetencje, które trzeba/warto kupić

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

 • Środki UE na rozwój współpracy transgranicznej. Możliwości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Motory współpracy transgranicznej – dostępność, bezpieczeństwo, kultura
 • Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – szanse na realizację wspólnych projektów
 • Duże projekty infrastrukturalne, współpraca po obu stronach granicy Schengen
 • Gospodarcze efekty kontaktów transgranicznych w skali lokalnej i regionalnej
 • Przyszłość małego ruchu granicznego

Miasta jako ośrodki wzrostu konkurencyjności Polski Wschodniej

 • Technologie, zarządzanie, inwestycje. Współpraca: nauka – biznes – samorząd
 • Miasta przyszłości i nowe technologie – mobilność, efektywne gospodarowanie zasobami, ochrona środowiska, gospodarka współdzielona (sharing economy)
 • „Delimitacja średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”. Raport na potrzeby SOR
 • Możliwości interwencji państwa. Polski Fundusz Rozwoju z ofertą dla samorządów („Pakiet dla średnich miast”)
 • Międzynarodowa współpraca miast partnerskich – wymiar praktyczny

Inwestycje

 • Rozwój infrastruktury transportu miejskiego, drogowego i kolejowego w Polsce Wschodniej
 • Nowe inwestycje w Polsce Wschodniej a programy rządowe (Mieszkanie Plus, Mosty Plus, Pakiet dla Średnich Miast)
 • Znaczenie inwestycji podnoszących atrakcyjność inwestycyjną, jakość życia, inicjujących nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Nowe podejście do programowania rozwoju
 • Perspektywy rozwoju sektora mieszkaniowego – przegląd uwarunkowań realizacyjnych
 • Źródła finansowania inwestycji. Rola samorządów, programy UE, środki publiczne

Wsparcie eksportu

 • Jak skutecznie wspierać eksport i inwestycje zagraniczne?
 • Polska ekspansja. Ryzyko i obawy. Poszukiwania nowych dróg i rynków
 • Priorytetowe i obiecujące kierunki ekspansji według administracji i biznesu
 • Produkcja eksportowa w polityce gospodarczej Polski Wschodniej
 • Wymagania odbiorców na obcych rynkach. Jakość, dystrybucja, logistyka

Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej

 • Źródła środków i modele współpracy w finansowaniu transformacji
 • Ewolucja programów rozwojowych UE. Rosnąca rola instrumentów zwrotnych
 • Międzynarodowe instytucje finansowe – ich oferta i modele współpracy (Bank Światowy, EBI, Europejski Bank Rady Europy, EBOR)
 • Programy i instytucje państwowe wspierające rozwój Polski Wschodniej. Doświadczenia, możliwości, plany
 • Aktywność krajowego rynku finansowego: fundusze, inwestorzy zewnętrzni, Giełda Papierów Wartościowych

Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej

 • Rynek pracy Polski Wschodniej – aspiracje a problemy demograficzne
 • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
 • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Gdzie tkwią rezerwy? Jak utrzymać pracowników?
 • Kształcenie zawodowe – zawody przyszłości. Model dualny. Rozwój szkolnictwa specjalistycznego
 • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
 • Inicjatywy ekonomii społecznej w kreowaniu miejsc pracy

Energia dla rozwoju – potencjał i bezpieczeństwo Polski Wschodniej

 • Inwestycje a potrzeby. Sytuacja w energetyce na terenach niezurbanizowanych
 • Rozwój OZE (fotowoltaika, biopaliwa, inne) a energetyka rozproszona. Idea klastrów energetycznych w realizacji
 • Prosument jako klient kompleksowy. Jego potrzeby a oferta energetyki
 • Nowe rodzaje usług w energetyce – zarządzanie popytem na moc, magazynowanie energii i elektromobilność
 • Działania i programy antysmogowe
 • Trendy na rynku energii i ciepła. Wykorzystanie odpadów. Projekty kogeneracyjne. Inwestycje w ciepłownictwie

Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura

 • Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Wschodnia Magistrala Kolejowa, Nowy Jedwabny Szlak)
 • Infrastruktura 2023 – Polska Wschodnia w programach inwestycji drogowo-kolejowych. Sieć TEN-T – perspektywa realizacyjna
 • Poprawiająca się infrastruktura drogowa, dostęp do siły roboczej, duża podaż działek inwestycyjnych. Fakty i mity
 • Przejścia graniczne i centra logistyczne w Polsce Wschodniej a międzynarodowa wymiana handlowa. Polska Wschodnia bramą UE
 • Białystok, Lublin, Rzeszów – potencjał lokalizacji dla inwestycji logistyczno-magazynowych i rola SSE

Budownictwo i przemysł drzewny

 • Konkurencyjne drewno. Potencjał produkcji przemysłu drzewnego w kontekście budownictwa mieszkaniowego
 • Krajowe i eksportowe doświadczenia producentów domów drewnianych
 • Polskie Domy Drewniane – pomysł na popularyzację drewna w mieszkalnictwie
 • Polskie centra eksportu budownictwa drewnianego – korzyści dla biznesu, samorządu, społeczeństwa

Kierunek Wschód – potencjał dla centrum usług dla biznesu

 • Potencjał lokalizacji centrów BPO/SSC w akademickich miastach wschodnich województw – Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin
 • Czym przyciągają mniejsze miasta? Potrzeby globalnego biznesu a strategie władz samorządowych
 • Konkurencyjny rynek pracy. Co oferują i kogo poszukują centra usług wspólnych
 • BPO potrzebuje biur. Jak wygląda oferta deweloperów?

Polska Wschodnia – turystyczny makroregion Europy

 • Polska Wschodnia – miejsce na aktywny wypoczynek. Jak wykorzystać potencjał regionu?
 • Wielokulturowość i dziedzictwo sposobem na promocję turystyczną
 • Szlak wodny łączący Kanał Augustowski z „Wielkimi Jeziorami Mazurskimi”
 • Szlak kulinarny Polski Wschodniej i inne turystyczne produkty tematyczne
 • Agencje turystyczne, internet i social media, aktywność samorządów – jak pomóc odkryć Polskę Wschodnią
 • Promocja poprzez eventy turystyczne o wymiarze krajowym i międzynarodowym
 • Turystyka biznesowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów
 • Są hotele, są turyści – jak rozpędzić rynek inwestycji hotelarskich w regionie?
 • Wielokulturowość Polski Wschodniej jako czynnik rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej

Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

 • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
 • Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
 • Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia

Innowacje w sektorze medycznym

 • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • E-zdrowie – innowacyjny system informatyczny usług medycznych
 • Potencjał badawczo-rozwojowy uczelni medycznych i szpitali uniwersyteckich w Polsce Wschodniej
 • Przykłady udanych komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w sektorze medycznym w wybranych województwach
 • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania nowych technologii medycznych
 • Medyczne start-upy w Polsce Wschodniej

Scena start-upowa Polski Wschodniej

 • Gdzie jesteśmy? Liczby, zjawiska, porównania
 • Ekosystem młodej przedsiębiorczości – mechanizmy wsparcia i ich funkcjonowanie. Najlepsze praktyki, najlepsze start-upy
 • Od zalążka do stabilności – dalszy rozwój kreatywnej przedsiębiorczości
 • Role głównych aktorów: start-upy, państwo, samorządy, inwestorzy, dojrzały biznes

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.