Wstępny zakres tematyczny


Gospodarka i inwestycje

Innowacje w strategiach województw Polski Wschodniej. Czy dogonimy świat?

 • Regionalne strategie innowacji. Ambicje Polski Wschodniej i jej pozycja na innowacyjnej mapie kraju
 • Branże dominujące i przewagi konkurencyjne – jak je wspierać i wzmacniać?
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje w polityce rozwojowej regionów
 • Zrealizowane obietnice i dalsze plany rządu. Rola kapitału społecznego, start-upów, innowacji

Innowacje, badania i rozwój

 • Jak najlepiej finansować innowacje? System dotacji i jego zbiurokratyzowany charakter, zmienność i nieprzewidywalność działalności innowacyjnej
 • Współpraca korporacji ze start-upami. Wymierne korzyści dla obu stron? Akceleracja – jak to się robi?
 • Wsparcie dla innowacji na różnych etapach rozwoju firmy – jak wybrać najlepsze formy?

Start-upy w Polsce Wschodniej

 • Platformy startowe – narzędzie kompleksowego wsparcia dla tworzenia i rozwoju młodych firm w Polsce Wschodniej
 • Mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi a zapotrzebowania start-upów
 • Ekosystem przyjazny start-upom – rola samorządów, uczelni, samorządu gospodarczego

Przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu

 • Klastry, parki technologiczne i inne narzędzia kooperacji. Usługi dla biznesu
 • Współpraca biznesu i samorządu terytorialnego
 • Promocja gospodarcza, marketing regionu – misje, wystawy, targi, publikacje
 • Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości

Eksport i inwestycje zagraniczne

 • Skuteczność istniejących narzędzi promocji i wsparcia eksportu w nowym zintegrowanym modelu
 • Polska ekspansja zagraniczna – ryzyka, obawy, poszukiwania nowych dróg
 • Priorytetowe i obiecujące kierunki ekspansji – według administracji i biznesu
 • Rynek chiński – nowe uwarunkowania, nowe możliwości
 • Wymagania odbiorców na obcych rynkach. Jakość i dystrybucja, rola logistyki i transportu

Fundusze europejskie i finansowanie inwestycji

 • Wykorzystanie funduszy rozwojowych wyzwaniem dla regionu. Jak skutecznie inwestować w przedsiębiorczość i kreatywność
 • Wielkie projekty infrastrukturalne. Przyspieszenie po opóźnieniu?
 • Przyszłość Programu Polska Wschodnia
 • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020?

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

 • Środki UE na rozwój współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
 • Priorytetowe cele: dostępność, bezpieczeństwo, kultura
 • Duże projekty infrastrukturalne
 • Gospodarcze efekty kontaktów transgranicznych w skali lokalnej i regionalnej
 • Przyszłość małego ruchu granicznego

Brama na Wschód. Transport, infrastruktura, handel

 • Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków (Via Carpatia, Via Baltica, Nowy Jedwabny Szlak)
 • Kluczowe inwestycje w infrastrukturze transportowej makroregionu (drogi i szlaki kolejowe). Plany, realizacja, finansowanie
 • Centra logistyczne w Polsce Wschodniej a międzynarodowa wymiana handlowa
 • Nowoczesne zaplecze logistyki. Pożądane projekty. Nowe przestrzenie magazynowe?

Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej

 • Prawo przyjazne dla biznesu. Nowe założenia i propozycje rządowe usprawnień
 • Upraszczanie prawa w zakresie: Prawa podatkowego, Prawa pracy, Kodeksów Celnego i Handlowego
 • Decyzje administracyjne w dziedzinie prawa budowlanego i środowiskowego
 • Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
 • Samorząd gospodarczy i jego rola

Samorządność i rozwój regionalny

Rola i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

 • Zmiany legislacyjne ws. samorządu. Zagrożenie czy nowe otwarcie?
 • Rola wojewodów – wspólnie dla Polski Wschodniej
 • Konsultacje społeczne. Jak wzmocnić dialog?
 • Finanse samorządów – nierozwiązane problemy
 • Miejsce samorządu terytorialnego w Polsce

Nieodkryty potencjał mniejszych miast. Jakość życia ma znaczenie

 • Cittaslow – małe miasta alternatywą dla zabieganych aglomeracji. Co to znaczy być „miastem dobrego życia”?
 • Jakość życia w mniejszych miastach: zieleń, rekreacja i co jeszcze? Rola samorządu w realizacji polityki prorodzinnej
 • Dziedzictwo sposobem na promocję – szlaki historyczne, kulturalne, kulinarne
 • Finansowanie inwestycji poprawiających jakość życia, smart cities

Partnerstwo miast – forpoczta dobrego sąsiedztwa i współpracy gospodarczej

 • Miasta partnerskie – co zrobić, by partnerstwo nie było „papierowe”
 • Partner ze Wschodu – dobre praktyki, pouczające porażki
 • Od kultury przez integrację społeczną po gospodarkę – różna oblicza partnerstwa
 • Burmistrz ambasadorem – ambasador burmistrzem

PPP – rola inwestycji prywatnych i infrastrukturalnych w rozwoju wschodnich regionów

 • Zmiana polityki wobec PPP. Przepisy i ułatwienia. Czekając na efekty
 • W Polsce Wschodniej łatwiej czy trudniej o partnerstwo samorządu z biznesem?
 • Dogonić Polskę A – bez prywatnych firm ani rusz. Ryzyko, które warto podjąć
 • Źródła finansowania inwestycji: fundusze unijne, kredyty bankowe
 • Inwestycje infrastrukturalne dla polepszenia jakości życia mieszkańców

Mieszkanie Plus

 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
 • Wyzwania demograficzne. Mieszkanie Plus i rewitalizacja szansą dla młodych
 • Praktyka i realizacja: rola samorządu, rządu i deweloperów
 • Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne

Piękny Wschód – turystyka i sport szansą regionu

 • Euro 2012 jako idealny przykład współpracy ze Wschodem. Jak to powtórzyć?
 • Polska Wschodnia – idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Jak wykorzystać potencjał regionu
 • Specjalizacja i promocja – czym przyciągać turystów?
 • Turystyka jako motor współpracy transgranicznej – potencjał, szanse i zagrożenia

Zrównoważony rozwój. Środowisko i technologie

 • Sieć obszarów Natura 2000. Mechanizm kwalifikowania obszarów chronionych
 • Projekty na obszarach chronionych a stopień ich ochrony. Wspólne interesy i sprzeczności
 • Technologie przyjazne naturze – inwestycje w zgodzie z prawem i środowiskiem
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym. Nie tak odległa przyszłość

Człowiek, rynek pracy, przedsiębiorczość

Kadry, edukacja, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

 • Rynek pracy Polski Wschodniej – problemy demograficzne a aspiracje
 • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
 • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
 • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Jak utrzymać pracowników?

Pracownik ze Wschodu

 • Siła robocza zza wschodniej granicy w polskich firmach – doświadczenia i perspektywa
 • Rola samorządu i rządu w stymulowaniu procesów migracyjnych
 • Prawo pracy o zatrudnianiu cudzoziemców i pracy tymczasowej. Doświadczenia biznesu i organów kontroli

Biznes jak rodzina

 • Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i w tradycyjnym modelu społecznym Polski Wschodniej
 • Wzrost to wyzwanie, czyli aktualne problemy średnich firm o rodzinnym rodowodzie
 • Różnice pokoleniowe w stylu zarządzania. Rewolucja czy ewolucja – młodzi za sterami firmy
 • Kłopoty z sukcesją, jej aspekty prawne i społeczne

Kobiety w gospodarce makroregionu

 • Struktura zatrudnienia w Polsce Wschodniej z uwzględnieniem sytuacji zawodowej i społeczno-kulturowej kobiet. Kobiety na stanowiskach kierowniczych
 • Przyczyny nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze awansu. „Szklany sufit”, uprzedzenia, stereotypy
 • Bezrobocie kobiet w Polsce Wschodniej – cechy zjawiska, jego przyczyny, aktywizacja zawodowa

Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

 • Nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – budżet, ryczał, postępowania konkursowe – przegląd opinii
 • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali z perspektywy województw Polski Wschodniej
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu?
 • Podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia ambulatoryjne i lecznictwo szpitalne – w jaki sposób skutecznie koordynować opiekę nad pacjentem?
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji

Inwestycje w ochronie zdrowia

 • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Planowanie i przebieg procesów inwestycyjnych – wybrane przykłady
 • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
 • Źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia – wymiana doświadczeń
 • Zaangażowanie kapitału prywatnego w sektorze medycznym – więcej możliwości czy barier?
 • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr w medycynie

Sektory i branże

Energia na Wschodzie. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne?

 • Inwestycje a potrzeby. Sytuacja w energetyce na terenach niezurbanizowanych
 • Źródła odnawialne, energetyka rozproszona, klastry energii. Nowe otwarcie w energetyce obywatelskiej – potencjalny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii
 • Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w statutach spółek?

Energia Plus. Nowe zjawiska na rynku energii

 • Ekspansja sprzedaży pakietowej. Pakiety cenowe i produktowe
 • Prosument jako klient kompleksowy. Jego potrzeby a oferta energetyki
 • Usługi zarządzania popytem na moc
 • Magazynowanie energii i elektromobilność
 • Zmiany na rynku ciepła. Energetyczne wykorzystanie odpadów

Przyszłość branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej

 • Rolno-spożywcze specjalizacje regionu Polski Wschodniej
 • Silne przetwórstwo stymuluje rozwój rolnictwa na ścianie wschodniej
 • Między tradycją a innowacją – pojęcie innowacyjnej żywności
 • Grupy producentów owoców i warzyw – skrajne oceny
 • Konsolidacja i konsorcja eksportowe szansą dla sektora

Polska żywność – konsolidacja i ekspansja

 • Budowa silnych grup rolno-spożywczych
 • Koniec prostych przewag cenowo-kosztowych – czas na zbudowanie polskich marek
 • Przyszłość eksportu do krajów UE a narastające zagrożenie protekcjonizmem gospodarczym
 • Skuteczne formy wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Szanse dla polskich producentów?

Współpraca gospodarcza

Spotkania gospodarcze Polska-Litwa

Współpraca w sektorze paliw i energii – w kierunku wspólnego bezpieczeństwa. Transgraniczne projekty w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Jak przejść od wizji do realizacji? Produkcja i usługi – specjalizacje i komplementarność obu gospodarek.

 • Sektor budowlany, termomodernizacja i infrastruktura, chemia i tworzywa – możliwości dla polskich i litewskich firm.

Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś

Polski kurs na ożywienie kontaktów z Białorusią. Doświadczenia z Partnerstwa Wschodniego. Polityka i gospodarka – probiznesowe inicjatywy Mińska i otwarcie na Zachód. Debiuty na warszawskim parkiecie. Klimat dla polskich inwestorów – powroty, rozwój i nowa ziemia. Białoruś bramą do WNP.

Wydarzenia towarzyszące

 • Liderzy Przyszłości
 • TOP – Inwestycje Polski Wschodniej
 • TOP – Pracodawcy Polski Wschodniej
 • TOP – Start-up Polski Wschodniej

Nowa Polityka Prywatności i klauzule informacyjne

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.