Wstępny zakres tematyczny


Gospodarka i inwestycje

Innowacje w strategiach województw Polski Wschodniej. Czy dogonimy świat?

 • Regionalne strategie innowacji. Ambicje Polski Wschodniej i jej pozycja na innowacyjnej mapie kraju
 • Branże dominujące i przewagi konkurencyjne – jak je wspierać i wzmacniać?
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje w polityce rozwojowej regionów
 • Zrealizowane obietnice i dalsze plany rządu. Rola kapitału społecznego, start-upów, innowacji

Innowacje, badania i rozwój

 • Jak najlepiej finansować innowacje? System dotacji i jego zbiurokratyzowany charakter, zmienność i nieprzewidywalność działalności innowacyjnej
 • Współpraca korporacji ze start-upami. Wymierne korzyści dla obu stron? Akceleracja – jak to się robi?
 • Wsparcie dla innowacji na różnych etapach rozwoju firmy – jak wybrać najlepsze formy?

Start-upy w Polsce Wschodniej

 • Platformy startowe – narzędzie kompleksowego wsparcia dla tworzenia i rozwoju młodych firm w Polsce Wschodniej
 • Mentoring, coaching i inne specjalistyczne usługi a zapotrzebowania start-upów
 • Ekosystem przyjazny start-upom – rola samorządów, uczelni, samorządu gospodarczego

Przedsiębiorczość, współpraca gospodarcza, otoczenie biznesu

 • Klastry, parki technologiczne i inne narzędzia kooperacji. Usługi dla biznesu
 • Współpraca biznesu i samorządu terytorialnego
 • Promocja gospodarcza, marketing regionu – misje, wystawy, targi, publikacje
 • Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości

Eksport i inwestycje zagraniczne

 • Skuteczność istniejących narzędzi promocji i wsparcia eksportu w nowym zintegrowanym modelu
 • Polska ekspansja zagraniczna – ryzyka, obawy, poszukiwania nowych dróg
 • Priorytetowe i obiecujące kierunki ekspansji – według administracji i biznesu
 • Rynek chiński – nowe uwarunkowania, nowe możliwości
 • Wymagania odbiorców na obcych rynkach. Jakość i dystrybucja, rola logistyki i transportu

Fundusze europejskie i finansowanie inwestycji

 • Wykorzystanie funduszy rozwojowych wyzwaniem dla regionu. Jak skutecznie inwestować w przedsiębiorczość i kreatywność
 • Wielkie projekty infrastrukturalne. Przyspieszenie po opóźnieniu?
 • Przyszłość Programu Polska Wschodnia
 • Przyszłość finansowania inwestycji gminnych i regionalnych. Co po roku 2020?

Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

 • Środki UE na rozwój współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
 • Priorytetowe cele: dostępność, bezpieczeństwo, kultura
 • Duże projekty infrastrukturalne
 • Gospodarcze efekty kontaktów transgranicznych w skali lokalnej i regionalnej
 • Przyszłość małego ruchu granicznego

Brama na Wschód. Transport, infrastruktura, handel

 • Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków (Via Carpatia, Via Baltica, Nowy Jedwabny Szlak)
 • Kluczowe inwestycje w infrastrukturze transportowej makroregionu (drogi i szlaki kolejowe). Plany, realizacja, finansowanie
 • Centra logistyczne w Polsce Wschodniej a międzynarodowa wymiana handlowa
 • Nowoczesne zaplecze logistyki. Pożądane projekty. Nowe przestrzenie magazynowe?

Jakość stanowionego prawa i jego skutki dla działalności gospodarczej

 • Prawo przyjazne dla biznesu. Nowe założenia i propozycje rządowe usprawnień
 • Upraszczanie prawa w zakresie: Prawa podatkowego, Prawa pracy, Kodeksów Celnego i Handlowego
 • Decyzje administracyjne w dziedzinie prawa budowlanego i środowiskowego
 • Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości
 • Samorząd gospodarczy i jego rola

Samorządność i rozwój regionalny

Rola i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

 • Zmiany legislacyjne ws. samorządu. Zagrożenie czy nowe otwarcie?
 • Rola wojewodów – wspólnie dla Polski Wschodniej
 • Konsultacje społeczne. Jak wzmocnić dialog?
 • Finanse samorządów – nierozwiązane problemy
 • Miejsce samorządu terytorialnego w Polsce

Nieodkryty potencjał mniejszych miast. Jakość życia ma znaczenie

 • Cittaslow – małe miasta alternatywą dla zabieganych aglomeracji. Co to znaczy być „miastem dobrego życia”?
 • Jakość życia w mniejszych miastach: zieleń, rekreacja i co jeszcze? Rola samorządu w realizacji polityki prorodzinnej
 • Dziedzictwo sposobem na promocję – szlaki historyczne, kulturalne, kulinarne
 • Finansowanie inwestycji poprawiających jakość życia, smart cities

Partnerstwo miast – forpoczta dobrego sąsiedztwa i współpracy gospodarczej

 • Miasta partnerskie – co zrobić, by partnerstwo nie było „papierowe”
 • Partner ze Wschodu – dobre praktyki, pouczające porażki
 • Od kultury przez integrację społeczną po gospodarkę – różna oblicza partnerstwa
 • Burmistrz ambasadorem – ambasador burmistrzem

PPP – rola inwestycji prywatnych i infrastrukturalnych w rozwoju wschodnich regionów

 • Zmiana polityki wobec PPP. Przepisy i ułatwienia. Czekając na efekty
 • W Polsce Wschodniej łatwiej czy trudniej o partnerstwo samorządu z biznesem?
 • Dogonić Polskę A – bez prywatnych firm ani rusz. Ryzyko, które warto podjąć
 • Źródła finansowania inwestycji: fundusze unijne, kredyty bankowe
 • Inwestycje infrastrukturalne dla polepszenia jakości życia mieszkańców

Mieszkanie Plus

 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
 • Wyzwania demograficzne. Mieszkanie Plus i rewitalizacja szansą dla młodych
 • Praktyka i realizacja: rola samorządu, rządu i deweloperów
 • Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne

Piękny Wschód – turystyka i sport szansą regionu

 • Euro 2012 jako idealny przykład współpracy ze Wschodem. Jak to powtórzyć?
 • Polska Wschodnia – idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Jak wykorzystać potencjał regionu
 • Specjalizacja i promocja – czym przyciągać turystów?
 • Turystyka jako motor współpracy transgranicznej – potencjał, szanse i zagrożenia

Zrównoważony rozwój. Środowisko i technologie

 • Sieć obszarów Natura 2000. Mechanizm kwalifikowania obszarów chronionych
 • Projekty na obszarach chronionych a stopień ich ochrony. Wspólne interesy i sprzeczności
 • Technologie przyjazne naturze – inwestycje w zgodzie z prawem i środowiskiem
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym. Nie tak odległa przyszłość

Człowiek, rynek pracy, przedsiębiorczość

Kadry, edukacja, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

 • Rynek pracy Polski Wschodniej – problemy demograficzne a aspiracje
 • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
 • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
 • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Jak utrzymać pracowników?

Pracownik ze Wschodu

 • Siła robocza zza wschodniej granicy w polskich firmach – doświadczenia i perspektywa
 • Rola samorządu i rządu w stymulowaniu procesów migracyjnych
 • Prawo pracy o zatrudnianiu cudzoziemców i pracy tymczasowej. Doświadczenia biznesu i organów kontroli

Biznes jak rodzina

 • Firmy rodzinne w polskiej gospodarce i w tradycyjnym modelu społecznym Polski Wschodniej
 • Wzrost to wyzwanie, czyli aktualne problemy średnich firm o rodzinnym rodowodzie
 • Różnice pokoleniowe w stylu zarządzania. Rewolucja czy ewolucja – młodzi za sterami firmy
 • Kłopoty z sukcesją, jej aspekty prawne i społeczne

Kobiety w gospodarce makroregionu

 • Struktura zatrudnienia w Polsce Wschodniej z uwzględnieniem sytuacji zawodowej i społeczno-kulturowej kobiet. Kobiety na stanowiskach kierowniczych
 • Przyczyny nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze awansu. „Szklany sufit”, uprzedzenia, stereotypy
 • Bezrobocie kobiet w Polsce Wschodniej – cechy zjawiska, jego przyczyny, aktywizacja zawodowa

Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

 • Nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – budżet, ryczał, postępowania konkursowe – przegląd opinii
 • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali z perspektywy województw Polski Wschodniej
 • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu?
 • Podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia ambulatoryjne i lecznictwo szpitalne – w jaki sposób skutecznie koordynować opiekę nad pacjentem?
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji

Inwestycje w ochronie zdrowia

 • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Planowanie i przebieg procesów inwestycyjnych – wybrane przykłady
 • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
 • Źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia – wymiana doświadczeń
 • Zaangażowanie kapitału prywatnego w sektorze medycznym – więcej możliwości czy barier?
 • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr w medycynie

Sektory i branże

Energia na Wschodzie. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne?

 • Inwestycje a potrzeby. Sytuacja w energetyce na terenach niezurbanizowanych
 • Źródła odnawialne, energetyka rozproszona, klastry energii. Nowe otwarcie w energetyce obywatelskiej – potencjalny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii
 • Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w statutach spółek?

Energia Plus. Nowe zjawiska na rynku energii

 • Ekspansja sprzedaży pakietowej. Pakiety cenowe i produktowe
 • Prosument jako klient kompleksowy. Jego potrzeby a oferta energetyki
 • Usługi zarządzania popytem na moc
 • Magazynowanie energii i elektromobilność
 • Zmiany na rynku ciepła. Energetyczne wykorzystanie odpadów

Przyszłość branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej

 • Rolno-spożywcze specjalizacje regionu Polski Wschodniej
 • Silne przetwórstwo stymuluje rozwój rolnictwa na ścianie wschodniej
 • Między tradycją a innowacją – pojęcie innowacyjnej żywności
 • Grupy producentów owoców i warzyw – skrajne oceny
 • Konsolidacja i konsorcja eksportowe szansą dla sektora

Polska żywność – konsolidacja i ekspansja

 • Budowa silnych grup rolno-spożywczych
 • Koniec prostych przewag cenowo-kosztowych – czas na zbudowanie polskich marek
 • Przyszłość eksportu do krajów UE a narastające zagrożenie protekcjonizmem gospodarczym
 • Skuteczne formy wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Szanse dla polskich producentów?

Współpraca gospodarcza

Spotkania gospodarcze Polska-Litwa

Współpraca w sektorze paliw i energii – w kierunku wspólnego bezpieczeństwa. Transgraniczne projekty w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Jak przejść od wizji do realizacji? Produkcja i usługi – specjalizacje i komplementarność obu gospodarek.

 • Sektor budowlany, termomodernizacja i infrastruktura, chemia i tworzywa – możliwości dla polskich i litewskich firm.

Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś

Polski kurs na ożywienie kontaktów z Białorusią. Doświadczenia z Partnerstwa Wschodniego. Polityka i gospodarka – probiznesowe inicjatywy Mińska i otwarcie na Zachód. Debiuty na warszawskim parkiecie. Klimat dla polskich inwestorów – powroty, rozwój i nowa ziemia. Białoruś bramą do WNP.

Wydarzenia towarzyszące

 • Liderzy Przyszłości
 • TOP – Inwestycje Polski Wschodniej
 • TOP – Pracodawcy Polski Wschodniej
 • TOP – Start-up Polski Wschodniej

Aplikacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego